top of page

Villkor

Varje medlem kommer att erhålla länk till Tribes InMotion IFs stadgar. 

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

     

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

 

MEDLEMSKAP 

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Målsman för barn och ungdomar under 18 år tecknar medlemskapet.

Tribes InMotion IF är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Budo och Kampsportsförbundet och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). 

Tribes InMotion IF medlemmar betalar medlemsavgift på 160SEK / år och därmed blir medlemmarna försäkrade. Läs mer angående försäkringen: www.budokampsport.se/klubb/forsakring

MEDLEMMENS ANSVAR

- Ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan.

- Ska betala de avgifter som beslutats av föreningen, betalning görs alltid i förskott.

- Varje Medlem ansvarar själv för att dennes hälsotillstånd är sådant att denne utan risk kan deltaga på Tribes InMotions pass.

- Uppträda hövligt och med respekt gentemot samtliga medlemmar och Tribes InMotion IFs instruktörer och inte förolämpa, uppträda olämpligt mot/störande för andra medlemmar eller andra personer eller på något sätt förorsaka annan person skada eller ohälsa.

- Följa anvisningar som ges av Tribes InMotion IFs instruktörer avseende träningsmetoder.

- Fortlöpande underrätta Tribes InMotion IF om missnöje med rådande förhållanden i Tribes InMotion IFs pass och/eller förslag till förändringar och förbättringar av dessa förhållanden.

SCHEMAÄNDRINGAR

Tribes InMotion IF ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter eller andra förpliktelser som åligger Tribes InMotions enligt medlemsvillkoren vilka beror på omständigheter utanför Tribes InMotion IFs kontroll, såsom strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

Tribes InMotion IF förbehåller sig rätten att hålla stängt under allmänna helgdagar. Genom detta schemalagd träning kan komma att ändras samt att Tribes InMotion IF har möjlighet att byta ut instruktör vid tillfälle.

  

BETALNING

Betalning av termins- och prova på avgift sker i förskott, betalning görs till föreningens bankgiro eller Swish. Vid betalning ange fullständig namn och personnummer.

Återbetalning av terminsavgift sker enbart mot uppvisande av läkarintyg som påvisar att terminsträningen ej kan fullföljas.

Betalning via förmånsportal Actiway och Wellnet kan ske. I portalerna kan du använda onlinebetalning, alternativt så betalar du i förskott till Tribes InMotion IF mot ett kvitto som du sedan skickar in till din förmånsportal.

​BOKNINGSREGLER

Du kan avboka pass fram tills två (2) timma innan att passet har börjat, efter den tidpunkten kan du ej avboka ett pass. Avbokning sker via e-mail till tribesinmotion@gmail.com

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR). För mer  information: Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

INFORMATION OCH MEDDELANDEN

I och med att medlemmen lämnar sin e-postadress godkänner denne att Tribes InMotion IF skickar information, meddelanden och erbjudanden via e-post. Information eller meddelande ska anses ha nått medlemmen senast den andra vardagen efter dagen för avsändandet.

Medlemmen ska underrätta Tribes InMotion IF om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, e-post och telefonnummer). 

bottom of page